ARKITEKT Landskrona

Hans Boman Arkitekt SAR/MSA

NYA PROJEKT

Några exempel bland mina uppdrag:

2022

VILLA I BJÄRRED

Ett hus som byggdes på 1930-talet. Det är beläget väldigt nära havet och inom område som saknar detaljplan. Ägaren önskade från början riva och bygga nytt, men tomten är väldigt låglänt och Lomma kommun avslog en ansökan om nybygge eftersom det ansågs olämpligt att höja marken (ca 1,5 m) upp till tillåten markhöjd. Nu har vi i stället valt att stegvis och inom de begränsningar som Plan- och bygglagen och Lomma kommuns principbeslut ger, bygga till och om huset. Första etappen (pågår under 2023), se bilderna ovan, är en höjning av taket med 0,6 m, samt byte av fasadmaterial från vit träpanel till svarta, stående plank av fibercement. Nästa planerade etapp är en tillbyggnad med 30 m2 mot norr. Vissa tillägg, s.k. attefallsåtgärder, är också möjliga. När allt är klart: En modern villa för en barnfamilj och med ett fantastiskt havsnära läge.

FRITIDSHUS I BARSEBÄCKSHAMN

En tidigare kund hörde av sig och undrade om jag kunde hjälpa. Den tillbyggnad jag ritade åt dem år 2007 blev aldrig av, och nu ville de göra ett nytt försök. På den muromgärdade tomten, som är väldigt strandnära, står ett mycket litet fritidshus i mörkt tegel från 1920-talet, På 1940-talet uppfördes en mindre tillbyggnad med takterrass med vid utsikt över Öresund och ett vindsrum. Ett sentida glasat uterum finns också. Tillbyggnaden innehåller ett nytt moderns badrum med bastu och två sovrum. Bygget klart under 2023.

TILLBYGGNAD AV PARHUS BELÄGET I ETT SKÅNSKT FISKELÄGE

När en barnfamilj tar över ena halvan av ett parhus kan det behövas en utökning av boendeytan. Här regleras inte bebyggelsen regleras av en detaljplan, utan av områdesbestämmelser. Dessa föreskriver detaljerat under vilka förutsättningar förändringar kan tillåtas. Tillbyggnader in på gården är tillåtna under vissa förutsättningar, men de påverkar givetvis grannarna i så här tät bebyggelse. I samverkan med handläggare på byggnadsnämnden gjorde jag ett förslag som avvek från bestämmelserna – tillbyggnaden försågs med ett låglutande tak. Grannen överklagade bygglovet, tyvärr. Länsstyrelsen ansåg att byggnadsnämnden inte hade stöd för att bevilja lovet (man hade inte motiverat varför avvikelsen kunde tillåtas). Ny ansökan gjordes med ett förslag som följde bestämmelserna fullt ut. Det innebar att grannen får betydligt mer skugga på tomten. Lovet beviljades givetvis och grannen överklagade på nytt. Vi förväntar oss nu att länsstyrelsen ska avslå överklagan. I detta fallet har berörd granne genom sin överklagan försämrat för sig och kommer – om jag har rätt i mitt antagande – få en mörkare bakgård än om hen accepterat det första förslaget.

FRITIDSHUS PÅ ÖLAND

Huset är tänkt inom område med stora krav på anpassning till omgivande bebyggelse, bl.a. brant sadeltak och hög sockel. Tyvärr inte genomfört.

2020

Skånes Auktionsverks nya lokaler, inflyttning våren 2021. Ovan bild från skissarbetet, och så här ser det ut!
RESTAURANG ”DE LA GARE” I ANNEXET TILL LANDSKRONA GAMLA STATION

Restaurangen har blivit väldigt populär, de erbjuder t.o.m. pensionärer rabatt mellan 13 och 14!

TILLBYGGNAD I KVÄRLÖV

Byggstart planeras hösten 2023

FRITIDSHUS UTANFÖR KARLSHAMN

Max antal byggda kvadratmeter är reglerat. Ett litet hus med plats för ett mindre hushåll. Gästplatser på sovloftet.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FÖGLÖ, ÅLAND

Under uppförande sommaren 2023.

2019

TIMMERSTUGA I SKATTUNGBYN I DALARNA

Under uppförande 2023.

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I SAXTORP

Skissarbete, ej genomfört.

TILLBYGGNAD UPPÅT AV ENBOSTADSHUS I VELLINGE

Ej genomfört.

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I BORGEBY

Så här blev det (Helt nybyggt!):

2018

PLANFÖRFRÅGAN ANGÅENDE NYA BOSTÄDER I LOMMA KOMMUN

Lomma kommun lämnade negativt besked på förfrågan med hänvisning till kommunens översiktsplan som anger att ny bebyggelse utanför tätorterna inte ska godkännas.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 ARKITEKT Landskrona

Tema av Anders Norén